Algemene verkoopvoorwaarden van zentrada

Sectie 1 Toepassingsgebied
§ 1 Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (AVS) zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen het handelsplatform zentrada (hierna: "zentrada") en alle klanten (hierna: "koper"). Voor alle leveringen van goederen aan kopers is zentrada de verkoper, ongeacht of de levering door zentrada dan wel door een leverancier geschiedt.
 2. Deze AVTG zijn uitsluitend van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de koper maken alleen deel uit van de overeenkomst indien en voor zover zentrada uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid ervan heeft ingestemd, alvorens een verklaring van rechtswege af te geven. 
 3. zentrada behoudt zich het recht voor deze GCS te allen tijde te wijzigen. Bij elke aankoop van goederen dient de koper deze GCS in de desbetreffende versie te aanvaarden. De koper wordt van elke andere wijziging van deze AV in tekstvorm in kennis gesteld en krijgt de gelegenheid om tegen de wijziging bezwaar te maken en de rechtsverhouding met zentrada onder de voorheen geldende voorwaarden voort te zetten. Indien de koper geen bezwaar maakt tegen de wijziging, wordt de nieuwe GCS geacht te zijn aanvaard, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de betalingsverplichtingen van zentrada of aan de essentiële rechten van de koper.


Afdeling 2 Algemene Voorwaarden voor de zentrada Platforms
§ 2 Voorwaarden voor het gebruik van de zentrada platformen

 1. zentrada biedt de goederen van aangesloten leveranciers aan commerciële kopers van consumptiegoederen op zijn platforms aan. Voorwaarde voor toegang tot en gebruik van de platforms van zentrada is het sluiten van een gebruikersovereenkomst met zentrada overeenkomstig § 3 (1). Intentieverklaringen en contracten die via zentrada worden meegedeeld, komen rechtstreeks en uitsluitend tot stand tussen zentrada en de respectieve kopers, alsook tussen zentrada en de respectieve leveranciers (hierna "gebruikers" of "Gebruikers" genoemd). 
 2. De gebruiker is verplicht de diensten van zentrada enkel te gebruiken in overeenstemming met deze algemene gebruiksregels van afdeling 2 van deze AV van zentrada en de relevante wetten, de goede zeden en de algemene internetnormen.
 3. De zakelijke initiatie en verkoop worden verwerkt door middel van offerte- en orderinformatie en interne, ook door eMail ondersteunde communicatiesystemen van de zentrada platforms en in de TradeSafe Checkout (hierna: "Aanbestedingsplatform"). 
 4. Alleen personen die handelaar zijn in de zin van het Duitse wetboek van koophandel (HGB) kunnen zich als gebruiker laten registreren. Indien de gebruiker een andere persoon is dan de handelende persoon, zal de persoon die namens de gebruiker handelt, op verzoek van zentrada zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid voor de gebruiker bewijzen. Indien de gebruiker een natuurlijke persoon is, moet hij/zij meerderjarig zijn en onbeperkt handelingsbekwaam. zentrada behoudt zich het recht voor om speciale documenten van de gebruiker te vragen om zijn/haar persoon, bedrijf of identiteit te verifiëren, voor zover veiligheidsvereisten, wetgeving (bv. de wet op het witwassen van geld) of andere omstandigheden dit noodzakelijk lijken te maken. 
 5. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op het sluiten van een gebruikersovereenkomst. zentrada behoudt zich het recht voor om de sluiting van een gebruikersovereenkomst zonder opgave van redenen te weigeren of te herroepen, of om de gebruikersfuncties te beperken, met name wegens (a) bij de registratie verstrekte valse informatie; (b) twijfels over de bevoegdheid van de gebruiker om het bedrijf te vertegenwoordigen en over het juridische bestaan en het commerciële gebruik van de gebruiker, die niet onmiddellijk op kosten van de gebruiker zijn weggenomen door overlegging van passende bewijsstukken; (c) Twijfels of vermoedens over de ernst en kredietwaardigheid van de aanvrager/gebruiker; (d) Vermoedens van oneerlijke handelspraktijken jegens zentrada of concurrentiebelangen jegens zentrada; (e) Overtredingen van deze Gebruiksvoorwaarden en de Bijzondere Verkoopsvoorwaarden.
 6. zentrada heeft het recht zijn dienstenaanbod, alsook de functionaliteiten, algoritmen en gebruikersinterfaces die tot zijn online handelsplatform behoren, te allen tijde te wijzigen, op voorwaarde dat dit geen enkele van de verplichtingen van zentrada om tegen betaling te presteren fundamenteel beperkt.


§ 3 Registratie en gebruikerscontract

 1. De gebruiker kan zich bij zentrada registreren door het registratieformulier in te vullen en in te dienen. De gebruiker verschijnt op zentrada onder zijn eigen naam. Door zich in te schrijven, garandeert de gebruiker dat alle door hem/haar verstrekte informatie waarheidsgetrouw en volledig is en, in het bijzonder, dat hij/zij voldoet aan de gebruiksvoorwaarden zoals uiteengezet in § 2 van deze AV. Door zich in te schrijven aanvaardt de gebruiker de in § 2 van deze AV genoemde gebruiksvoorwaarden voor het sluiten van het gebruikscontract. De registratie als gebruiker en de toelating tot het platform geschieden na ontvangst van het registratieformulier door zentrada door middel van een overeenkomstige verklaring aan de gebruiker per e-mail en de activering van de gebruikersnaam en het wachtwoord in het systeem. Het gebruikscontract komt pas tot stand nadat de activeringscodering is voltooid en de orderbevestiging per e-mail is verzonden. 
 2. Bij de registratie kiest de gebruiker toegangsgegevens in de vorm van een gebruikersnaam en een wachtwoord, die hij uitsluitend gebruikt voor het gebruik van zentrada en niet ook op andere internetportalen of voor de toegang tot andere met een wachtwoord beveiligde systemen (bankrekening, kredietkaartrekening, enz.). Het wachtwoord moet voldoende complex zijn, ten minste één cijfer en één speciaal teken bevatten en mag niet minder dan 8 tekens lang zijn.
 3. Afhankelijk van de keuze van de gebruiker wordt de gebruikersovereenkomst gesloten met een gratis Basislidmaatschap voor onbeperkte duur maar met functionele beperkingen, of met een betalend Professioneel Lidmaatschap. Het Professional Lidmaatschap wordt met dezelfde termijn verlengd als zentrada niet uiterlijk 2 weken voor het verstrijken van de eerste of volgende termijn een schriftelijke opzegging per e-mail of online in het account heeft ontvangen. zentrada zal de ontvangst van de opzegging binnen 7 dagen per e-mail bevestigen. 
 4. Het recht op opzegging zonder opzegtermijn en eenzijdige uitsluiting om gegronde redenen van de kant van zentrada blijft onaangetast. Indien de gebruiker verwijtbaar een door zentrada gerechtvaardigde uitsluiting of beperking van het gebruik veroorzaakt in de zin van deze AV, kan de gebruiker geen aanspraak maken op terugbetaling, annulering of vermindering van lidmaatschapsgelden of vorderingen jegens zentrada.
 5. Na registratie en sluiting van de gebruikersovereenkomst wordt voor de specifieke gebruiker een gebruikersaccount aangemaakt. Alle betalingen en kredieten in verband met het gebruik van de zentrada platformen zullen via deze gebruikersaccount worden verwerkt. De gebruiker is verplicht zentrada alle voor dit doel vereiste informatie te verstrekken, zoals de officiële bedrijfsnaam of de huidige fiscale registratie (UID-nummer).
 6. De gebruiker verbindt zich ertoe bij het sluiten van verkoopovereenkomsten de bij de registratie verstrekte gegevens te controleren en zo nodig bij te werken. De gebruiker zorgt ervoor dat zentrada steeds over het actuele en geldige e-mailadres voor communicatiedoeleinden beschikt.


§ 4 Gebruik van de zentrada platformen

 1. Het gebruik van de zentrada platformen vereist dat alle gebruikersverklaringen uitsluitend via de overeenkomstige instrumenten op de zentrada platformen worden gedaan. Alle informatie met betrekking tot transacties is uitsluitend toegankelijk via de zentrada platforms. Voor zover de systemen automatisch gegenereerde e-mails verzenden, bevatten deze e-mails verwijzingen naar eventuele wijzigingen en transacties in het desbetreffende afwikkelingsproces. De gebruikers zijn verplicht hun account op het aanbestedingsplatform regelmatig bij te werken met alle relevante informatie, betalingsgegevens en de status van de bestelling, om zich te beschermen tegen vervalste berichten.
 2. Gebruikers zijn verplicht de toegangscode tot hun respectieve account te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden. Elke gebruiker is volledig aansprakelijk voor het misbruik van zijn account, tenzij de getroffen gebruiker bewijst dat hij niet verantwoordelijk is voor het ongeoorloofde gebruik, in het bijzonder dat het misbruik zijn oorsprong vindt in het risicogebied van zentrada.
 3. Elk misbruik van gebruikersnaam of wachtwoord waarvan de gebruiker zich bewust wordt of dat de gebruiker op basis van feiten vermoedt, moet onmiddellijk aan zentrada worden gemeld. De toegang tot de zentrada platforms kan worden geblokkeerd na drie keer een onjuist wachtwoord te hebben ingevoerd.


§ 5 Facturering en betaling

(1) Afhankelijk van de keuze van de gebruiker op het moment van registratie of via een latere upgrade, kunnen gebruiksvergoedingen voor PREMIUM diensten van zentrada verschuldigd zijn. De gebruiksvergoedingen moeten vooraf aan zentrada worden betaald volgens de termijnen bij facturering, zonder dat dit extra kosten voor de gebruiker met zich meebrengt. 

(2) De aanspraak op vergoeding bestaat ongeacht het feitelijk gebruik of eventuele contractuele uitvoeringsbeperkingen door zentrada voor de overeengekomen periode. Dit geldt met name ook voor prestatiebeperkingen die het gevolg kunnen zijn van incompatibiliteit of specifieke software-instellingen bij de gebruiker of diens provider. De prestaties van en de toegang tot zentrada kunnen worden beperkt, in het bijzonder indien de gebruiker in gebreke blijft met de betaling van zijn gebruiksvergoedingen. De gebruiker heeft geen vordering op zentrada voor dienstbeperkingen waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is.

(3) De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om facturen en aanverwante informatie van zentrada via e-mail te ontvangen, als een PDF van de originele afdruk, en zorgt ervoor dat zentrada daartoe steeds over een actueel en toegankelijk e-mailadres beschikt. 

(4) Indien de gebruiker zentrada bij zijn registratie of tijdens het bestaan van de gebruikersovereenkomst toestemming heeft gegeven en gegevens heeft verstrekt voor de elektronische inning van de kosten voor het gebruik van zentrada per kredietkaart of per domiciliëring, dan heeft zentrada het recht deze gegevens op te slaan en door te geven aan de overeenkomstige verwerkingsdienstverleners en banken, op voorwaarde dat de gegevensbeschermingsvoorschriften en -waarborgen gewaarborgd zijn. De incassomachtiging bestaat overeenkomstig deze AV bij het verlenen tot aan de herroeping, voor alle kosten van het huidige en toekomstige gebruik van zentrada, ongeacht de mogelijke zakelijke basis. zentrada heeft in het bijzonder het recht om terugkerende kosten, zoals jaarlijkse vergoedingen, na de eerste bestelling per automatische incasso of creditcard zonder nieuwe initiatie te innen. De gebruiker is verplicht zentrada steeds de actuele verbindingsgegevens te verstrekken. Indien rechtmatige incasso's niet worden uitgevoerd of worden teruggedraaid wegens verzet of gebrek aan geldmiddelen, is de gebruiker verplicht zentrada te vergoeden voor eventuele bijkomende kosten en honoraria van de respectieve betalingsdienstaanbieder bovenop de hoofdvordering.


§ 6 Disclaimer

 1. zentrada is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat zentrada tijdelijk niet beschikbaar is voor de gebruiker, in het bijzonder wegens onderhoudswerkzaamheden, op voorwaarde dat de uitval een totale tijd van niet meer dan 5% van een jaar per kalenderjaar overschrijdt en dat er in het geval van langere uitval geen sprake is van opzet of grove nalatigheid.
 2. zentrada is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid en/of volledigheid van de informatie, het advies en de aanbevelingen die door gebruikers op de zentrada platforms worden verstrekt, of van de informatie, het advies en de aanbevelingen van gebruikers die via de zentrada platforms toegankelijk zijn. In het bijzonder wordt aansprakelijkheid voor kennelijke vertaalfouten uitgesloten.
 3. zentrada is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de gebrekkigheid van de gebruikte software en hardware, en in het bijzonder uit technische gebreken op het Internet. zentrada is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn of het niet correct functioneren van het Internet, het gebruik van software of hardware bij het gebruik van de website van zentrada, en de gebrekkige of gebrekkige levering van contractuele diensten als gevolg van technische onvolkomenheden van de software en hardware en het Internet. 


Afdeling 3 Bijzondere verkoopvoorwaarden
§ 7 Opdracht en sluiting van de overeenkomst

 1. De presentatie van goederen in een winkel van een leverancier op het aanbestedingsplatform vormt geen juridisch bindend aanbod. Het is een uitnodiging aan de koper om een bindend verzoek tot aankoop van goederen bij zentrada in te dienen. 
 2. Daartoe kan de koper uit het assortiment van verschillende leveranciers producten voor aankoop selecteren door deze in zijn winkelwagentje te plaatsen door op de desbetreffende knop te klikken. Nadat de Koper alle informatie in de winkelwagen heeft gecontroleerd, kan hij op de knop "Navraag aanmaken" klikken om de bestelling, levering en belastinggegevens nogmaals te controleren. Hij ontvangt dan een verzoek om een offerte in te dienen en de informatie die nodig is om een bestelling te plaatsen, die op zijn vraag is toegesneden.  De productbeschrijving vormt de basis voor het voorwerp van het koopcontract. zentrada is niet aansprakelijk voor duidelijke tekortkomingen in de beschrijving, ontbrekende informatie of eventuele vertaalfouten. De koper kan over deze informatie advies inwinnen bij een vertegenwoordiger van zentrada.
 3. Om een bindende bestelling te plaatsen, dient de koper de aanvaarding van deze AV door zentrada te bevestigen door het aankruisvakje aan te vinken en kan hij via een knop kiezen voor doorzending naar de betaling. De huidige versie van de GTCS kan worden bekeken naast het selectievakje. 
 4. Door op de knop "Bestellen en overgaan tot betaling" te klikken, dient de koper zijn bindend aanbod in bij zentrada en kan hij kiezen tussen verschillende betalingsmogelijkheden, de betalingstransactie uitvoeren, autoriseren en afsluiten met het door hem gekozen betaalinstrument. Na voltooiing van het betalingsproces ontvangt de koper een bevestiging van ontvangst van de betaling van zentrada, afhankelijk van het door de koper gekozen betalingsinstrument. Vervolgens worden de goederen door zentrada of de leverancier binnen de aangeboden termijn verzonden en ontvangt de koper samen met de zending de verzendbevestiging en factuur van zentrada. Bij ontvangst van de verzendbevestiging door de koper komt de koopovereenkomst tussen zentrada en de koper tot stand.
 5. Vanaf het tijdstip van de tijdige bevestiging van de ontvangst van de betaling voor de volledige door de koper te betalen prijs, inclusief alle bijkomende kosten, heeft de koper toegang tot de functie "Probleem melden" in het orderbeheer van het aanbestedingsplatform, die de koper kan gebruiken om contact op te nemen met de klantendienst van zentrada met het oog op de behandeling van problemen in verband met zijn bestelling.
 6. De besteller wordt met de verzendbevestiging verzocht om binnen 10 werkdagen na ontvangst van de verzendbevestiging in het orderbeheer van zijn account op het inkoopplatform de correcte levering van zijn bestelling te bevestigen of een probleemmelding te doen.


§ 8 Leveringstermijn en vertraging bij de levering

 1. De door zentrada in de bevestiging van ontvangst van de betaling aan de koper medegedeelde leveringstermijn is een in het algemeen niet-bindende streeftermijn, tenzij anders overeengekomen. 
 2. Indien de levering niet binnen de opgegeven of verwachte leveringstermijn aankomt, dient de koper binnen de leveringstermijn via het orderbeheer van zijn account op het Aankoopplatform een "probleemmelding" betreffende de transactie in te dienen, teneinde de klantendienst van zentrada in te lichten. 
 3. Indien delen van de prestatie of de gehele prestatie definitief niet beschikbaar zijn, heeft zentrada het recht om zich geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken; zentrada zal de eventueel reeds door de koper gedane betaling crediteren op de rekening van de koper. Van niet-beschikbaarheid van de prestatie in deze zin is met name sprake wanneer de leverancier niet of niet tijdig aan zentrada of voor zentrada kan leveren om redenen waarvoor zentrada niet verantwoordelijk is, of wanneer toegezegde hoeveelheden niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn, bv. wegens voorverkoop, of tijdens het vervoer beschadigd of verloren zijn gegaan.


§ 9 Uitvoering, levering, risico-overdracht, verzuim van aanvaarding

 1. De levering geschiedt overeenkomstig INCOTERM 2020 DAP op de door de koper in de bestelling aangegeven plaats ten opzichte van zentrada (plaats van bestemming). Indien geen plaats van bestemming is aangegeven en niets anders is overeengekomen, geschiedt de levering aan de respectieve vestigingsplaats van de koper. De respectieve plaats van bestemming is de plaats van uitvoering van de levering (leveringsplicht). Zelf afhalen van de goederen door de koper kan worden overeengekomen
 2. De levering gaat vergezeld van een leveringsbon met vermelding van de datum (afgifte en verzending), de inhoud van de levering (artikelnummer en hoeveelheid) en de order ID van zentrada (datum en nummer). Los van de leveringsbon zendt zentrada de koper via het aanbestedingsplatform per e-mail een overeenkomstige verzendbevestiging en de factuur.
 3. Het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de zaak gaat op de Koper over bij de overhandiging aan de Koper op de plaats van uitvoering. 
 4. Voor zover de koper niet binnen tien werkdagen na ontvangst van de verzendbevestiging via zijn account op het inkoopplatform de correcte levering bevestigt of een probleem meldt, mag zentrada uitgaan van de correcte levering. 
 5. Indien het niet mogelijk is de goederen aan de afnemer te leveren en het transportbedrijf de verzonden goederen aan de leverancier terugzendt, draagt de afnemer de kosten voor de terugzending van de goederen, naast de kosten voor het vervoer van de goederen naar de afnemer. 


§ 10 Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle prijsoffertes op het aanbestedingsplatform zijn netto of, afhankelijk van de respectieve btw-kwalificatie en -situatie van de besteller, vermeerderd met de op dat moment geldende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. 
 2. Tenzij anders overeengekomen, omvat de door zentrada in de uitnodiging tot inschrijving opgegeven prijs alle door zentrada verleende diensten en bijkomende diensten, alsmede alle bijkomende kosten (bv. deugdelijke verpakking, transportkosten, met inbegrip van eventuele transport- en aansprakelijkheidsverzekeringen, douane- en andere heffingen en belastingen). Afhankelijk van de gekozen betalingswijze kunnen er voor de koper incidentele kosten verbonden zijn aan het betalingsverkeer.
 3. Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie, alsmede voor leveringen van buiten de Europese Unie gevestigde fabrikanten naar de Europese Unie, kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan, die voor rekening van de Koper komen. Deze omvatten bijvoorbeeld invoerrechten of belastingen (bv. douanerechten). In principe draagt de koper alle kosten en risico's van de invoer.

§ 11 Betalingsvoorwaarden en betalingsmodaliteiten

 1. De overeengekomen prijs dient door de koper vooraf te worden betaald, tezamen met de overeengekomen bijkomende kosten, tenzij anders wordt aangeboden. Kortingen en prijsverminderingen zijn gebaseerd op de specifieke overeenkomst tussen de partijen.
 2. zentrada biedt de koper verschillende betaalmethoden en Europese betaalpartners aan nadat de koper de bestelofferte op het aanbestedingsplatform heeft ontvangen. 
 3. De koper kan tegenover zentrada enkel aanspraak maken op verrekening en retentie, alsook op het verweer van niet-nakoming van de overeenkomst op basis van rechtsgeldig vastgestelde of onbetwiste tegenvorderingen.

§ 12 Gebrekkige levering

 1. Indien de goederen gebreken vertonen, heeft de koper via het aankoopplatform toegang tot de persoonlijke klantendienst van zentrada en tot de FairTrade Servicegarantie. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing op de rechten van de koper in geval van materiële gebreken en eigendomsgebreken van de goederen en in geval van andere tekortkomingen van zentrada, tenzij hierna anders wordt bepaald.
 2. Voor zover de kwaliteit niet is overeengekomen, wordt volgens de wettelijke voorschriften vastgesteld of er al dan niet sprake is van een gebrek (§ 434 lid 1 p. 2 en 3 BGB). zentrada is niet aansprakelijk voor publieke uitingen van de fabrikant of andere derden (bijvoorbeeld reclame-uitingen) waarop de koper zentrada niet als doorslaggevend voor de koop heeft gewezen. Ondanks de gemaakte afspraken is zentrada in het bijzonder niet aansprakelijk voor het feit dat de goederen in andere landen dan de EU zijn goedgekeurd en dat de goederen voldoen aan de landspecifieke normen, registraties, voorschriften en heffingen van het land van bestemming, alsmede vergelijkbare landspecifieke voorwaarden en eisen, en deze omvatten. Evenzo is zentrada niet aansprakelijk voor vertaalfouten of vergelijkbare onjuiste informatie of voorstellingen die niet aan zentrada zijn toe te schrijven.
 3. zentrada is aansprakelijk uit hoofde van een uitdrukkelijk verleende garantie voor een verkocht product in overeenstemming met de in de garantieverklaring gedane mededelingen en onder de in de garantieverklaring vermelde voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bestelling, garandeert zentrada volledig functionele en oorspronkelijk verpakte nieuwe goederen die alle beschreven en vooral de afgebeelde productkenmerken bezitten. Hetzelfde geldt voor eventuele assortimenten.
 4. Voor zover de goederen worden verzonden naar een koper in een ander Europees land en niet binnen Duitsland, is zentrada niet de distributeur van deze goederen. 
 5. Indien de goederen gebreken vertonen, dient de koper via het orderbeheer van zijn account op het Aankoopplatform een "probleemmelding" betreffende de transactie in te dienen teneinde de klantendienst van zentrada in te lichten. Kleine klachten tot een netto goederenwaarde van 5,- Euro worden door zentrada zonder verder overleg aanvaard na overeenkomstig bewijs door de koper, gedocumenteerd in het TroubleTicket en dienovereenkomstig gecrediteerd op de rekening van de koper als een korting voor toekomstige bestellingen. 
 6. Na ontvangst van de probleemmelding en de erkenning van een klacht, zal zentrada de koper een bonus voor een toekomstige bestelling of een creditnota of een latere korting toekennen. 
 7. De koper kan tegenover zentrada enkel aanspraak maken op rechten wegens gebreken indien hij zijn wettelijke onderzoeks- en meldingsplichten (§§ 377, 381 van het Duitse Wetboek van Koophandel [HGB]) is nagekomen en hij het relevante bewijs van het gebrek levert door middel van documenten of, op afzonderlijk verzoek, door de goederen op kosten van zentrada terug te zenden. Indien bij de levering, bij de controle of op een later tijdstip een gebrek wordt vastgesteld, dient de koper dit onmiddellijk als een probleem te melden aan zentrada via het orderbeheer van zijn account op het aankoopplatform, met vermelding van het gebrek. Duidelijke gebreken dient de koper binnen twee werkdagen na levering als probleem aan zentrada te melden en gebreken die bij de inspectie niet herkenbaar zijn binnen dezelfde termijn na ontdekking, echter uiterlijk binnen de termijn van tien werkdagen na ontvangst van de verzendbevestiging via het orderbeheer van de rekening van de koper op het inkoopplatform onder de specifieke gebrekomschrijving. Indien de koper nalaat de goederen behoorlijk te inspecteren en/of het gebrek niet tijdig te melden, is elke aansprakelijkheid van zentrada voor het niet of niet tijdig gemelde gebrek uitgesloten overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 8. De verjaringstermijn bedraagt 12 maanden vanaf de levering van de goederen aan de Koper. De verjaringstermijn voor vorderingen van de Koper tot schadevergoeding of tot vergoeding van vergeefse kosten wordt uitsluitend geregeld door § 13 van deze AV.
 9. Aanspraken van de Koper op schadevergoeding en onkostenvergoeding bestaan ook in het geval van gebreken slechts volgens § 13 van deze AIV en zijn voor het overige uitgesloten.


§ 13 Andere aansprakelijkheid; vorderingen tot schadevergoeding en tot terugbetaling van kosten

 1. Voor zover uit deze AV met inbegrip van de volgende bepalingen niets anders voortvloeit, is zentrada aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen in geval van schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen.
 2. zentrada is aansprakelijk voor schade - ongeacht de rechtsgrond - in het kader van de schuldaansprakelijkheid in geval van opzet en grove nalatigheid. In geval van eenvoudige nalatigheid is zentrada, behoudens wettelijke aansprakelijkheidsbeperkingen (bijv. zorgvuldigheid in eigen zaken; onbeduidend plichtsverzuim), alleen aansprakelijk voor
  a) voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
  b) voor schade die voortvloeit uit de schending van een wezenlijke contractuele verplichting, waaronder wordt verstaan een verplichting waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de contractuele partner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen; in dit geval is de aansprakelijkheid van zentrada echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.

  De verjaring van deze vorderingen wordt geregeld door de wettelijke bepalingen.
 3. De uit lid 2 voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook jegens derden, alsmede in geval van plichtsverzuim door personen (ook in hun voordeel) voor wier schuld zentrada volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk is. Zij zijn niet van toepassing voor zover een gebrek bedrieglijk werd verzwegen of een uitdrukkelijke garantie voor de kwaliteit van de goederen werd verondersteld en voor aanspraken van de koper krachtens de wet op de productaansprakelijkheid.
 4. Op grond van een plichtsverzuim dat niet uit een gebrek bestaat, heeft de koper enkel het recht om de overeenkomst te ontbinden of te annuleren indien zentrada verantwoordelijk is voor het plichtsverzuim. Een vrij recht van ontbinding van de zijde van de koper is uitgesloten. Voor het overige zijn de wettelijke voorwaarden en rechtsgevolgen van toepassing.
 5. Alle vorderingen van de koper, met uitzondering van de vorderingen volgens lid 2, verjaren na 12 maanden vanaf de levering van de zaak.


§ 14 Eigendomsvoorbehoud ten aanzien van ondernemers

In het kader van een eventueel factuurkoopbudget voor de koper heeft zentrada het recht zijn vorderingen over te dragen aan derden, in het bijzonder aan Coface. Het hierna volgende overeengekomen eigendomsvoorbehoud strekt tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van de verkoper op de koper die voortvloeien uit de tussen de contractpartijen bestaande leveringsverhouding, met inbegrip van saldovorderingen die voortvloeien uit een tot deze leveringsverhouding beperkte rekening-courantverhouding.

 1. De door de verkoper aan de koper geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat alle gewaarborgde vorderingen volledig zijn betaald. De goederen en de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen die volgens dit beding in hun plaats treden, worden hierna aangeduid als goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 2. De koper is alleen gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen, wanneer hij hierbij aan de verkoper alle vorderingen overdraagt die voor hem uit de doorverkoop jegens kopers of jegens derden ontstaan. Indien de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen onverwerkt of na verwerking of in combinatie met zaken die het exclusieve eigendom van de koper zijn, worden verkocht, draagt de koper hierbij het volledige bedrag van de uit de wederverkoop voortvloeiende vorderingen aan de verkoper over. Indien de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen door de koper - na verwerking/samenvoeging met niet aan de verkoper toebehorende goederen - worden doorverkocht, draagt de koper hierbij de uit de doorverkoop ontstane vorderingen ten belope van de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen met alle nevenrechten en met voorrang op de rest over. De verkoper aanvaardt de overdracht. De koper is gemachtigd deze vorderingen ook na overdracht te innen. De bevoegdheid van de Verkoper om de vorderingen zelf te innen, blijft onverlet; de Verkoper verbindt zich er evenwel toe de vorderingen niet te innen zolang de Koper zijn betalings- en andere verplichtingen naar behoren nakomt. De verkoper kan eisen dat de koper hem in kennis stelt van de overgedragen vorderingen en hun schuldenaars, alle voor de inning nodige informatie verstrekt, de desbetreffende documenten overhandigt en de schuldenaars van de overdracht in kennis stelt.
 3. In geval van doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen cedeert de koper bij deze aan de verkoper tot zekerheid de daaruit voortvloeiende vordering op de koper - in geval van mede-eigendom van de verkoper in de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen - naar rato van het mede-eigendomsaandeel. Hetzelfde geldt voor andere vorderingen die in de plaats treden van de voorbehouden goederen of die met betrekking tot de voorbehouden goederen ontstaan, zoals vorderingen uit hoofde van verzekering of van onrechtmatige daad, in geval van verlies of vernietiging. De verkoper machtigt de koper herroepelijk om de aan de verkoper overgedragen vorderingen in eigen naam te innen. De Verkoper kan deze machtiging slechts herroepen in geval van verwezenlijking.
 4. Indien derden zich toegang verschaffen tot de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, in het bijzonder door middel van inbeslagneming, dient de Koper hen onmiddellijk op de hoogte te stellen van het eigendomsrecht van de Verkoper en de Verkoper hiervan op de hoogte te brengen teneinde de Verkoper in staat te stellen zijn eigendomsrechten te doen gelden. Indien de derde niet in staat is de in dit verband gemaakte gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten aan de Verkoper te vergoeden, is de Koper hiervoor aansprakelijk jegens de Verkoper.
 5. De verkoper zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen alsmede de zaken of vorderingen die deze op verzoek vervangen naar eigen goeddunken vrijgeven, voor zover de waarde daarvan het bedrag van de zekergestelde vorderingen met meer dan 20% overschrijdt.
 6. Indien de verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekt in geval van een contractbreuk van de koper - met name betalingsverzuim - (gebeurtenis bij uitvoering), is de verkoper gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud terug te eisen en alle overige vorderingen op de koper opeisbaar te verklaren. Binnenkomende betalingen worden altijd verrekend met de oudste vordering in overeenstemming met § 366 lid 2 BGB.
 7. De koper mag alleen verrekenen met de koopprijsvorderingen van de verkoper of een retentierecht doen gelden indien de tegenvordering van de koper onbetwist is of een juridisch bindende titel bestaat. Deze beperking is niet van toepassing op vorderingen van de koper wegens gebreken die voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie als de vordering tot betaling van de verkoper.
 8. De koper draagt alle honoraria, kosten en uitgaven van de verkoper of van een derde aan wie de koper een vordering heeft overgedragen, voortvloeiend uit en in verband met een succesvolle incassoprocedure.

Afdeling 4 Slotbepalingen
§ 15 Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. Op deze AV en de contractuele relatie tussen zentrada en de koper is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van internationaal uniform recht, in het bijzonder het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 2. De exclusieve - ook internationale - bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit de contractuele relatie voortvloeien, is de vestigingsplaats van zentrada in Würzburg. zentrada heeft echter in alle gevallen ook het recht om een zaak aanhangig te maken op de plaats van uitvoering van de leveringsverplichting volgens deze AV of een voorafgaande individuele overeenkomst, of op de algemene bevoegde rechtbank van de koper. Dwingende wettelijke bepalingen, met name inzake exclusieve bevoegdheid, blijven onverlet.
 3. Een wijziging of opheffing van afzonderlijke bepalingen van deze AV laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Hetzelfde geldt indien een van de bovengenoemde bepalingen ongeldig zou blijken te zijn. 

(Originele versie in het Duits en alleen juridisch bindend in de oorspronkelijke taal)

Status mei 2021

Fair Trade Policy
Of
Privacyverklaring