Ogólne warunki sprzedaży zentrada

Sekcja 1 Zakres

§ 1 Zakres stosowania

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) obowiązują dla wszystkich stosunków handlowych pomiędzy platformą handlową zentrada (dalej: "zentrada") i wszystkimi klientami (dalej: "kupujący"). W przypadku wszystkich dostaw towarów dla kupujących, zentrada jest sprzedawcą, niezależnie od tego, czy dostawa jest realizowana przez zentrada czy dostawcę.
 2. Obowiązują wyłącznie niniejsze OWS. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki handlowe kupującego stają się częścią umowy tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim zentrada wyraźnie wyraziła zgodę na ich obowiązywanie w formie pisemnej przed wydaniem prawnie wiążącego oświadczenia. 
 3. zentrada zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWS w dowolnym czasie. Przy każdym zakupie towaru kupujący powinien zaakceptować niniejsze OWS w odpowiedniej wersji. Kupujący zostanie powiadomiony o wszelkich innych zmianach niniejszych OWS w formie tekstowej i będzie miał możliwość sprzeciwić się zmianom i kontynuować stosunek prawny z zentrada na dotychczas obowiązujących warunkach. Jeżeli kupujący nie sprzeciwi się zmianie, nowe OWS uważa się za zaakceptowane, pod warunkiem, że zmiany te nie naruszają zobowiązań płatniczych zentrada lub istotnych praw kupującego.

Rozdział 2 Ogólne warunki dla platform zentrada

§ 2 Warunki korzystania z platform zentrada

 1. zentrada oferuje na swoich platformach towary powiązanych dostawców dla komercyjnych nabywców towarów konsumpcyjnych. Warunkiem dostępu do platform zentrada i korzystania z nich jest zawarcie umowy użytkownika z zentrada zgodnie z § 3 (1). Oświadczenia woli i umowy przekazywane za pośrednictwem zentrada są zawierane bezpośrednio i wyłącznie pomiędzy zentrada i odpowiednimi kupującymi oraz pomiędzy zentrada i odpowiednimi dostawcami (zwanymi dalej "użytkownikami" lub "użytkownikami"). 
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług zentrada tylko zgodnie z niniejszymi ogólnymi zasadami użytkowania w punkcie 2 niniejszych OWH zentrada oraz z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i ogólnymi standardami internetowymi.
 3. Rozpoczęcie transakcji i sprzedaż odbywa się za pomocą informacji o ofertach i zamówieniach oraz wewnętrznych, również wspieranych przez eMail systemów komunikacyjnych platform zentrada oraz w TradeSafe Checkout (dalej: "Platforma Zakupów"). 
 4. Jako użytkownicy mogą rejestrować się wyłącznie osoby, które są handlowcami w rozumieniu Kodeksu Handlowego (HGB). W przypadku, gdy użytkownikiem jest osoba inna niż osoba działająca, osoba działająca w imieniu użytkownika na żądanie zentrada udowodni swoje pełnomocnictwo do reprezentowania użytkownika. Jeśli użytkownik jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni i mieć nieograniczoną zdolność do czynności prawnych. zentrada zastrzega sobie prawo do zażądania od użytkownika specjalnych dokumentów w celu weryfikacji jego osoby, firmy lub tożsamości, o ile wymogi bezpieczeństwa, przepisy prawne (np. ustawa o praniu brudnych pieniędzy) lub inne okoliczności sprawiają, że wydaje się to konieczne. 
 5. Nie można domagać się zawarcia umowy z użytkownikiem. zentrada zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub odwołania zawarcia umowy z użytkownikiem bez podania przyczyn lub do ograniczenia funkcji użytkownika, w szczególności z powodu (a) podania nieprawdziwych informacji przy rejestracji; (b) wątpliwości dotyczących uprawnień użytkownika do reprezentowania firmy i istnienia prawnego użytkownika oraz jego komercyjnego wykorzystania, które nie zostały niezwłocznie rozwiane na koszt użytkownika poprzez przedłożenie odpowiednich dowodów; (c) Wątpliwości lub podejrzenia co do powagi i zdolności kredytowej wnioskodawcy/użytkownika; (d) Podejrzenie nieuczciwych praktyk biznesowych na zentrada lub interesów konkurencyjnych wobec zentrada; (e) Naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i Specjalnych warunków sprzedaży.
 6. zentrada ma prawo w każdej chwili zmienić swój zakres usług, jak również funkcjonalności, algorytmy i interfejsy użytkownika należące do jej platformy handlowej online, o ile nie ogranicza to zasadniczo żadnego z obowiązków zentrada do wykonania w zamian za zapłatę.

§ 3 Rejestracja i umowa z użytkownikiem

 1. Użytkownik może zarejestrować się w zentrada poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Użytkownik będzie występował na zentrada pod swoim własnym nazwiskiem. Rejestrując się, użytkownik gwarantuje, że wszystkie podane przez niego informacje są prawdziwe i kompletne, a w szczególności, że spełnia warunki użytkowania określone w § 2 niniejszych OWU. Rejestrując się, użytkownik akceptuje warunki użytkowania określone w § 2 niniejszych OWH w celu zawarcia umowy użytkowania. Rejestracja jako użytkownik i dopuszczenie do korzystania z platformy następuje po otrzymaniu przez zentrada formularza rejestracyjnego poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia do użytkownika drogą elektroniczną oraz aktywacji nazwy użytkownika i hasła w systemie. Umowa użytkowania zostaje zawarta dopiero po zakończeniu kodowania aktywacyjnego i przesłaniu e-mailem potwierdzenia zamówienia. 
 2. Podczas rejestracji użytkownik musi wybrać dane dostępu w formie nazwy użytkownika i hasła, które będzie wykorzystywał wyłącznie do korzystania z portalu zentrada, a nie również na innych portalach internetowych lub w celu dostępu do innych systemów chronionych hasłem (konto bankowe, konto karty kredytowej itp.). Hasło musi być wystarczająco złożone, zawierać co najmniej jedną cyfrę i jeden znak specjalny oraz nie może być krótsze niż 8 znaków.
 3. W zależności od wyboru użytkownika, umowa z użytkownikiem zawierana jest z bezpłatnym Członkostwem Podstawowym na czas nieokreślony, ale z ograniczeniami funkcjonalnymi lub z odpłatnym Członkostwem Profesjonalnym. Członkostwo Profesjonalne zostanie przedłużone o ten sam okres, jeśli zentrada nie otrzyma pisemnego wypowiedzenia drogą mailową lub online na koncie nie później niż 2 tygodnie przed upływem pierwszego lub kolejnego okresu. zentrada potwierdzi otrzymanie wypowiedzenia drogą mailową w ciągu 7 dni. 
 4. Prawo zentrada do wypowiedzenia umowy bez wypowiedzenia i jednostronnego wykluczenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Jeżeli użytkownik w sposób zawiniony spowoduje uzasadnione przez zentrada wykluczenie lub ograniczenie użytkowania w rozumieniu niniejszych OWH, użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do zwrotu, anulowania lub obniżenia opłat członkowskich lub roszczeń wobec zentrada.
 5. Po zarejestrowaniu się i zawarciu umowy użytkowania, dla danego użytkownika zostanie utworzone konto użytkownika. Wszystkie płatności i kredyty w związku z korzystaniem z platform zentrada są realizowane za pośrednictwem tego konta użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zentradzie wszystkich wymaganych do tego celu informacji, takich jak oficjalna nazwa firmy lub aktualna rejestracja podatkowa (numer UID).
 6. Użytkownik zobowiązuje się do sprawdzenia i w razie potrzeby aktualizacji danych podanych podczas rejestracji przy zawieraniu umów sprzedaży. Użytkownik powinien zadbać o to, aby zentrada zawsze posiadała aktualny i ważny adres e-mail do celów komunikacyjnych.


§ 4 Korzystanie z platform zentrada

 1. Korzystanie z platform zentrada wymaga, aby wszystkie oświadczenia użytkowników były składane wyłącznie za pomocą odpowiednich narzędzi na platformach zentrada. Wszystkie informacje dotyczące transakcji są dostępne wyłącznie za pośrednictwem platform zentrada. W przypadku, gdy systemy wysyłają automatycznie generowane wiadomości e-mail, wiadomości te zawierają odniesienia do wszelkich zmian i transakcji w odpowiednim procesie rozliczeniowym. Użytkownicy są zobowiązani do regularnego aktualizowania swojego konta na platformie zakupowej wszystkimi istotnymi informacjami, danymi dotyczącymi płatności i statusem zamówienia w celu ochrony przed fałszywymi wiadomościami.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do ochrony kodu dostępu do swojego konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Każdy użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nadużycie swojego konta, chyba że poszkodowany użytkownik udowodni, że nie jest odpowiedzialny za nieuprawnione użycie, w szczególności, że nadużycie powstało poza obszarem ryzyka zentrada.
 3. Każde nadużycie nazwy użytkownika lub hasła, o którym użytkownik się dowie lub które użytkownik podejrzewa na podstawie faktów, należy niezwłocznie zgłosić do zentrada. Dostęp do platform zentrada może zostać zablokowany po trzykrotnym podaniu błędnego hasła.


5 Fakturowanie i płatności

 1. W zależności od wyboru dokonanego przez użytkownika w momencie rejestracji lub poprzez późniejszy upgrade, mogą powstać opłaty za korzystanie z usług PREMIUM portalu zentrada. Opłaty za użytkowanie należy uiszczać na rzecz zentrada przed rozpoczęciem użytkowania zgodnie z terminami podanymi na fakturze, bez obciążania użytkownika dodatkowymi kosztami. 
 2. Roszczenie do wynagrodzenia istnieje niezależnie od rzeczywistego wykorzystania lub ewentualnych umownych ograniczeń wykonania przez zentrada w uzgodnionym okresie. Dotyczy to również w szczególności ograniczeń wydajności, które mogą powstać z powodu niezgodności lub specyficznych ustawień oprogramowania u użytkownika lub jego dostawcy. Wykonywanie i dostęp do zentrada może być ograniczony w szczególności wtedy, gdy użytkownik zalega z uiszczaniem opłat za użytkowanie. Użytkownik nie ma prawa do roszczeń wobec zentrada z tytułu ograniczeń w świadczeniu usług, za które odpowiada użytkownik.
 3. Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na otrzymywanie faktur i związanych z nimi informacji od zentrada drogą elektroniczną w formie pliku PDF do oryginalnego wydruku i zapewnia, że zentrada posiada w tym celu zawsze aktualny i dostępny adres e-mail. 
 4. Jeżeli użytkownik podczas rejestracji lub w czasie trwania umowy użytkowania udzielił zentrada zgody i podał dane do elektronicznego pobierania kosztów za korzystanie z zentrada za pomocą karty kredytowej lub polecenia zapłaty, zentrada jest uprawniona do przechowywania i przekazywania tych danych odpowiednim podmiotom świadczącym usługi przetwarzania i bankom, pod warunkiem, że zagwarantowane są przepisy i zabezpieczenia dotyczące ochrony danych. Upoważnienie do pobierania istnieje zgodnie z niniejszymi OWH w momencie udzielenia aż do odwołania, dla wszystkich kosztów bieżącego i przyszłego korzystania z zentrada, niezależnie od możliwej podstawy biznesowej. zentrada jest w szczególności uprawniona do pobierania powtarzających się kosztów, takich jak opłaty roczne, po pierwszym zamówieniu za pomocą polecenia zapłaty lub karty kredytowej, bez konieczności ponownego inicjowania. Użytkownik jest zobowiązany do przekazywania zentrada zawsze aktualnych danych o połączeniu. W przypadku, gdy uprawnione inkaso nie zostanie zrealizowane lub cofnięte z powodu sprzeciwu lub braku środków, użytkownik jest zobowiązany do wyrównania zentradzie ewentualnych dodatkowych kosztów i opłat odpowiedniego dostawcy usług płatniczych oprócz należności głównej.


§ 6 Zastrzeżenie

 1. zentrada nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z tego, że zentrada jest czasowo niedostępna dla użytkownika, w szczególności z powodu prac konserwacyjnych, o ile czas przerwy nie przekroczy łącznie więcej niż 5% roku w roku kalendarzowym i o ile w przypadku dłuższych przerw nie doszło do umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.
 2. zentrada nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i/lub kompletność informacji, porad i zaleceń dostarczanych przez użytkowników na platformach zentrada lub informacji, porad i zaleceń użytkowników dostępnych za pośrednictwem platform zentrada. W szczególności wyklucza się odpowiedzialność za oczywiste błędy w tłumaczeniu.
 3. zentrada nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wadliwością użytego oprogramowania i sprzętu komputerowego, jak również w szczególności z powodu technicznych niedoskonałości Internetu. zentrada nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku braku dostępności lub prawidłowego funkcjonowania Internetu, użytkowania oprogramowania lub sprzętu komputerowego podczas korzystania ze strony internetowej zentrada, jak również wadliwego lub niepełnego świadczenia usług umownych z powodu technicznych niedoskonałości oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz Internetu. 


Sekcja 3 Szczególne warunki sprzedaży

§ 7 Zamówienie i zawarcie umowy

 1. Prezentacja towarów w sklepie dostawcy na platformie zaopatrzeniowej nie stanowi prawnie wiążącej oferty. Jest to zaproszenie dla kupującego do złożenia wiążącego wniosku o zakup towarów do zentrada. 
 2. W tym celu kupujący może wybrać do zakupu produkty z asortymentu różnych dostawców, umieszczając je w swoim koszyku poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk. Po sprawdzeniu wszystkich informacji w koszyku, Kupujący może kliknąć na przycisk "Utwórz zapytanie", aby ponownie sprawdzić dane dotyczące zamówienia, dostawy i podatku. Następnie otrzymuje on prośbę o złożenie oferty oraz informacje niezbędne do złożenia zamówienia, indywidualnie dopasowane do jego zapytania.  Opis produktu stanowi podstawę do określenia przedmiotu umowy kupna-sprzedaży. zentrada nie ponosi odpowiedzialności za oczywiste braki w opisie, brakujące informacje lub ewentualne błędy w tłumaczeniu. Kupujący może zasięgnąć porady w sprawie tych informacji u przedstawiciela firmy zentrada.
 3. W celu złożenia wiążącego zamówienia kupujący musi potwierdzić akceptację niniejszych OWS przez zentrada poprzez zaznaczenie pola wyboru i może wybrać za pomocą przycisku przekazanie do zapłaty. Aktualna wersja systemu GTCS jest dostępna do wglądu obok pola wyboru. 
 4. Poprzez kliknięcie na przycisk "Zamów i przejdź do płatności" kupujący składa zentrada swoją wiążącą ofertę i może wybrać pomiędzy różnymi opcjami płatności, wykonać, autoryzować i zawrzeć transakcję płatniczą za pomocą wybranego przez siebie instrumentu płatniczego. Po zakończeniu procesu płatności, kupujący otrzyma od zentrada potwierdzenie otrzymania płatności, w zależności od wybranego przez kupującego instrumentu płatniczego. Towar zostanie następnie wysłany przez zentrada lub dostawcę w oferowanym terminie, a kupujący otrzyma od zentrada wraz z przesyłką potwierdzenie wysyłki i fakturę. Po otrzymaniu potwierdzenia wysyłki przez kupującego dochodzi do zawarcia umowy kupna pomiędzy zentradą a kupującym.
 5. Od momentu terminowego potwierdzenia wpłynięcia płatności za pełną cenę do zapłaty przez kupującego włącznie ze wszystkimi kosztami dodatkowymi, kupujący ma dostęp do funkcji "Zgłoś problem" w zarządzaniu zamówieniem platformy zakupowej, za pomocą której kupujący może skontaktować się z działem obsługi klienta zentrada w celu rozwiązania problemów związanych z jego zamówieniem.
 6. Kupujący jest proszony wraz z potwierdzeniem wysyłki o potwierdzenie prawidłowej dostawy swojego zamówienia w zarządzaniu zamówieniem na swoim koncie na platformie zakupowej lub o zgłoszenie problemu w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia wysyłki.


§ 8 Czas dostawy i opóźnienia w dostawie

 1. Termin dostawy podany kupującemu przez zentrada w potwierdzeniu wpłynięcia płatności jest zasadniczo niewiążącym terminem docelowym, o ile nie uzgodniono inaczej. 
 2. Jeżeli dostawa nie dotrze w podanym lub oczekiwanym terminie, kupujący powinien w terminie potwierdzenia dostawy złożyć "raport o problemie" dotyczący transakcji poprzez zarządzanie zleceniami na swoim koncie na platformie zakupowej, aby poinformować o tym dział obsługi klienta firmy zentrada. 
 3. Jeżeli części świadczenia lub całość świadczenia są zdecydowanie niedostępne, zentrada jest uprawniona do odstąpienia od umowy w całości lub w części; zentrada zaliczy już dokonane przez kupującego płatności na konto kupującego. Za przypadek niedostępności świadczenia w tym znaczeniu uważa się w szczególności to, że dostawca nie może dostarczyć do zentrada lub dla zentrada lub nie może dostarczyć na czas z powodów, za które zentrada nie ponosi odpowiedzialności, lub że obiecane ilości nie są dostępne lub są dostępne tylko częściowo, np. z powodu wcześniejszej sprzedaży, lub są uszkodzone lub zagubione w transporcie.


§ 9 Wykonanie, dostawa, przeniesienie ryzyka, niedotrzymanie warunków odbioru 

 1. Dostawa odbywa się zgodnie z INCOTERM 2020 DAP do miejsca określonego przez kupującego w zamówieniu vis a vis zentrada (miejsce przeznaczenia). Jeśli nie określono miejsca przeznaczenia i nie uzgodniono innego, dostawa odbywa się do miejsca prowadzenia działalności przez kupującego. Odpowiednie miejsce przeznaczenia jest miejscem wykonania dostawy (zobowiązania do dostawy). Istnieje możliwość uzgodnienia samodzielnego odbioru towaru przez kupującego
 2. Do dostawy musi być dołączony dowód dostawy z podaniem daty (wydania i wysłania), zawartości dostawy (numer pozycji i ilość) oraz identyfikator zamówienia zentrada (data i numer). Niezależnie od dowodu dostawy zentrada prześle kupującemu pocztą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej odpowiednie potwierdzenie wysyłki i fakturę.
 3. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia przedmiotu dostawy przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania go Kupującemu w miejscu spełnienia świadczenia. 
 4. Jeżeli kupujący w ciągu dziesięciu dni roboczych od otrzymania potwierdzenia wysyłki nie potwierdzi za pośrednictwem swojego konta na platformie zakupowej ani nie zgłosi problemu, zentrada może założyć, że dostawa została zrealizowana prawidłowo. 
 5. Jeżeli dostarczenie towaru do kupującego nie jest możliwe, a przedsiębiorstwo transportowe zwraca wysłany towar dostawcy, kupujący ponosi koszty zwrotu towaru oprócz kosztów wysyłki towaru do kupującego.


§ 10 Ceny i warunki płatności

 1. Wszystkie oferty cenowe na platformie zakupowej są cenami netto lub, w zależności od kwalifikacji i sytuacji nabywcy w zakresie podatku od wartości dodanej, powiększone o obowiązujący w danym momencie ustawowy podatek od wartości dodanej. 
 2. O ile nie uzgodniono inaczej, cena podana przez zentrada w zaproszeniu do składania ofert obejmuje wszystkie usługi i usługi dodatkowe świadczone przez zentrada, jak również wszystkie koszty dodatkowe (np. odpowiednie opakowanie, koszty transportu łącznie z ubezpieczeniem transportowym i od odpowiedzialności cywilnej, opłaty celne i inne oraz podatki). W zależności od wybranej formy płatności, Kupujący może ponieść uboczne koszty transakcji płatniczych.
 3. W przypadku dostaw do krajów poza Unią Europejską, jak również w przypadku dostaw od producentów spoza Unii Europejskiej do Unii Europejskiej, w poszczególnych przypadkach mogą powstać dalsze koszty, które ponosi Kupujący. Obejmują one na przykład cła przywozowe lub podatki (np. cła). Co do zasady, kupujący ponosi wszystkie koszty i ryzyko związane z importem.


§ 11 Warunki i sposoby płatności

 1. Uzgodniona cena ma być zapłacona przez kupującego z góry wraz z uzgodnionymi kosztami dodatkowymi, o ile nie zaoferowano inaczej. Upusty i obniżki cen są udzielane na podstawie szczegółowych uzgodnień stron.
 2. zentrada oferuje kupującemu różne metody płatności i europejskich partnerów płatniczych po otrzymaniu przez kupującego oferty zamówienia na platformie zakupowej. 
 3. Prawo do potrącenia i zatrzymania oraz prawo do obrony przed niewykonaniem umowy przysługuje kupującemu wobec zentrada tylko na podstawie prawomocnie stwierdzonych lub bezspornych roszczeń wzajemnych.

§ 12 Wadliwa dostawa

 1. Jeśli towar jest wadliwy, kupujący ma dostęp do osobistego serwisu klienta zentrada oraz do Gwarancji Usług FairTrade za pośrednictwem platformy zakupowej. We wszystkich innych przypadkach, o ile poniżej nie ustalono inaczej, w odniesieniu do praw kupującego w przypadku wad fizycznych i wad prawnych towaru oraz w przypadku innych naruszeń obowiązków przez zentrada obowiązują przepisy ustawowe.
 2. O ile jakość nie została uzgodniona, to zgodnie z przepisami ustawowymi ustala się, czy wada istnieje, czy nie (§ 434 ust. 1 pkt. 2 i 3 BGB). zentrada nie ponosi odpowiedzialności za publiczne oświadczenia producenta lub innych osób trzecich (np. oświadczenia reklamowe), do których kupujący nie odniósł się jako do decydujących o zakupie. Niezależnie od poczynionych uzgodnień zentrada w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za to, że towar jest dopuszczony w innych krajach poza dopuszczeniem UE oraz że towar odpowiada i zawiera specyficzne dla danego kraju normy, rejestracje, przepisy i opłaty kraju przeznaczenia oraz porównywalne specyficzne dla danego kraju warunki i wymagania. W ten sam sposób zentrada nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu lub porównywalne niedokładne informacje lub oświadczenia, których nie można przypisać zentradzie.
 3. zentrada odpowiada na podstawie wyraźnie udzielonej gwarancji za sprzedany produkt zgodnie z oświadczeniami zawartymi w oświadczeniu gwarancyjnym i na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. O ile w zamówieniu wyraźnie nie zaznaczono inaczej, zentrada gwarantuje w pełni funkcjonalny i oryginalnie zapakowany nowy towar, który posiada wszystkie opisane, a przede wszystkim przedstawione obrazowo cechy produktu. To samo odnosi się do ewentualnych asortymentów.
 4. O ile towar jest wysyłany do kupującego w innym kraju europejskim, a nie na terenie Niemiec, zentrada nie jest dystrybutorem tego towaru. 
 5. W przypadku wadliwości towaru kupujący powinien poprzez zarządzanie zleceniami na swoim koncie na platformie zakupowej złożyć "zgłoszenie problemu" dotyczące transakcji w celu poinformowania działu obsługi klienta firmy zentrada. Drobne reklamacje do wartości towaru netto 5,- Euro będą przyjmowane przez zentrada bez dalszych konsultacji po odpowiednim udokumentowaniu przez kupującego, udokumentowane w TroubleTicket i odpowiednio zapisane na konto kupującego jako rabat przy kolejnych zamówieniach. 
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia problemu i uznaniu reklamacji, zentrada przyzna kupującemu bonus na poczet przyszłego zamówienia lub notę kredytową lub kolejny rabat. 
 7. Prawa do wad wobec zentrada przysługują kupującemu tylko wtedy, gdy kupujący wypełnił swoje ustawowe obowiązki sprawdzenia i zgłoszenia wad (§§ 377, 381 Kodeksu Handlowego [HGB]) i dostarczy odpowiednie dowody na istnienie wady w postaci dokumentów lub na osobne żądanie poprzez zwrot towaru na koszt zentrada. W przypadku, gdy wada ujawni się przy dostawie, kontroli lub w późniejszym czasie, kupujący powinien niezwłocznie zgłosić to jako problem do zentrada poprzez zarządzanie zamówieniem na swoim koncie na platformie zakupowej, podając wadę. Oczywiste wady powinny być zgłoszone przez kupującego do zentrada jako problem w ciągu dwóch dni roboczych po dostawie, a wady, które nie są rozpoznawalne podczas kontroli w tym samym terminie po odkryciu, jednak najpóźniej w ciągu dziesięciu dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia wysyłki za pośrednictwem zarządzania zamówieniem konta kupującego na platformie zakupowej pod konkretnym opisem wady. Jeżeli kupujący nie dokona należytej kontroli towaru i/lub nie zgłosi wady w odpowiednim czasie, wszelka odpowiedzialność zentrada za wadę niezgłoszoną lub niezgłoszoną w odpowiednim czasie lub niezgłoszoną w odpowiednim czasie jest wykluczona zgodnie z przepisami ustawowymi.
 8. Termin przedawnienia wynosi 12 miesięcy od dostawy towaru do Kupującego. Do przedawnienia roszczeń Kupującego o odszkodowanie lub o zwrot daremnych nakładów stosuje się wyłącznie § 13 niniejszych OWS.
 9. Roszczenia Kupującego o odszkodowanie i zwrot nakładów istnieją również w przypadku wad tylko zgodnie z § 13 niniejszych OWS i są poza tym wykluczone.


§ 13 Inna odpowiedzialność; roszczenia o odszkodowanie i zwrot kosztów

 1. O ile z niniejszych OWH włącznie z poniższymi postanowieniami nie wynika nic przeciwnego, zentrada ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi w przypadku naruszenia zobowiązań umownych i pozaumownych.
 2. zentrada ponosi odpowiedzialność za szkody - niezależnie od podstawy prawnej - w ramach odpowiedzialności na zasadzie winy w przypadku działania umyślnego i rażącego niedbalstwa. W przypadku zwykłej niedbałości zentrada ponosi odpowiedzialność, z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń odpowiedzialności (np. staranność we własnych sprawach; nieznaczne naruszenie obowiązków), tylko za
  a) za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia,
  b) za szkody wynikające z naruszenia istotnego obowiązku umownego, przy czym chodzi tu o obowiązek, którego spełnienie jest warunkiem wstępnym dla prawidłowego wykonania umowy i na którego spełnieniu partner umowy regularnie polega i może polegać; w tym przypadku jednak odpowiedzialność zentrada ogranicza się do odszkodowania za przewidywalną, typowo występującą szkodę.
  Ograniczenie tych roszczeń regulują przepisy ustawowe.
 3. Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z ust. 2 obowiązują również wobec osób trzecich oraz w przypadku naruszenia obowiązków przez osoby (również na ich korzyść), za których winy zentrada ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi. Nie obowiązują one, o ile wada została podstępnie zatajona lub przyjęto wyraźną gwarancję jakości towaru oraz w przypadku roszczeń kupującego z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt.
 4. Z powodu naruszenia obowiązków, które nie polega na wadzie, kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania tylko wtedy, gdy zentrada ponosi odpowiedzialność za naruszenie obowiązków. Prawo swobodnego wypowiedzenia umowy przez Kupującego jest wykluczone. W pozostałym zakresie obowiązują ustawowe przesłanki i skutki prawne.
 5. Wszelkie roszczenia Kupującego, z wyjątkiem roszczeń zgodnie z ust. 2, przedawniają się po 12 miesiącach od dostawy przedmiotu.

§ 14 Zachowanie tytułu prawnego wobec przedsiębiorców

W ramach ewentualnego budżetu na zakup faktur dla kupującego, zentrada jest uprawniona do cesji swoich wierzytelności na rzecz osób trzecich, w szczególności na rzecz Coface. Następujące uzgodnione zastrzeżenie własności służy zabezpieczeniu wszystkich istniejących aktualnych i przyszłych roszczeń sprzedającego wobec kupującego wynikających ze stosunku dostawy istniejącego pomiędzy stronami umowy, włącznie z roszczeniami bilansowymi wynikającymi ze stosunku rachunku bieżącego ograniczonego do tego stosunku dostawy.

 1. Towar dostarczony kupującemu przez sprzedającego pozostaje własnością sprzedającego do momentu całkowitego uregulowania wszystkich zabezpieczonych roszczeń. Towary oraz towary objęte zastrzeżeniem własności, które zajmują ich miejsce zgodnie z niniejszą klauzulą, są dalej nazywane towarami objętymi zastrzeżeniem własności.
 2. Kupujący jest uprawniony do odsprzedaży towaru zastrzeżonego w zwykłym obrocie handlowym tylko wtedy, gdy przeniesie na sprzedającego wszelkie roszczenia, jakie przysługują mu z tytułu odsprzedaży wobec nabywców lub osób trzecich. Jeżeli towar objęty zastrzeżeniem własności zostanie sprzedany w stanie nieprzetworzonym lub po przetworzeniu albo w połączeniu z przedmiotami stanowiącymi wyłączną własność kupującego, kupujący niniejszym odstępuje sprzedającemu pełną kwotę roszczeń wynikających z odsprzedaży. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie sprzedany przez kupującego - po przetworzeniu/złączeniu z towarem nie należącym do sprzedającego, kupujący niniejszym odstępuje roszczenia wynikające z odsprzedaży w wysokości wartości towaru zastrzeżonego wraz ze wszystkimi prawami dodatkowymi i pierwszeństwem przed pozostałymi. Sprzedający przyjmuje cesję. Kupujący jest upoważniony do ściągania tych należności również po cesji. Uprawnienie Sprzedającego do samodzielnego dochodzenia roszczeń pozostaje nienaruszone, przy czym Sprzedający zobowiązuje się nie dochodzić roszczeń, dopóki Kupujący należycie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych i innych. Sprzedawca może żądać, aby kupujący poinformował go o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach, udzielił wszelkich informacji niezbędnych do ściągnięcia należności, przekazał odpowiednie dokumenty i poinformował dłużników o cesji.
 3. W przypadku odsprzedaży zastrzeżonego towaru kupujący niniejszym odstępuje sprzedającemu w celu zabezpieczenia powstałą wierzytelność wobec kupującego - w przypadku współwłasności sprzedającego w zastrzeżonym towarze - proporcjonalnie do udziału we współwłasności. To samo dotyczy innych roszczeń, które zastępują towar zastrzeżony lub które powstają w związku z towarem zastrzeżonym, takich jak roszczenia ubezpieczeniowe lub roszczenia deliktowe, w przypadku utraty lub zniszczenia. Sprzedający nieodwołalnie upoważnia kupującego do ściągania we własnym imieniu wierzytelności scedowanych na sprzedającego. Sprzedający może odwołać to upoważnienie tylko w przypadku realizacji.
 4. W przypadku uzyskania przez osoby trzecie dostępu do towaru zastrzeżonego, w szczególności w drodze zajęcia, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania ich o prawie własności Sprzedającego oraz do poinformowania o tym Sprzedającego w celu umożliwienia Sprzedającemu dochodzenia swoich praw własności. Jeżeli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić Sprzedającemu poniesionych w związku z tym kosztów sądowych lub pozasądowych, Kupujący jest zobowiązany do ich pokrycia na rzecz Sprzedającego.
 5. Sprzedający jest zobowiązany do wydania na żądanie według własnego uznania towaru zastrzeżonego, jak również zastępujących go przedmiotów lub wierzytelności, o ile ich wartość przekracza o ponad 20% kwotę zabezpieczonych wierzytelności.
 6. Jeśli Sprzedający odstąpi od umowy w przypadku naruszenia umowy przez Kupującego - w szczególności w przypadku zwłoki w płatności - (zdarzenie realizacyjne), Sprzedający ma prawo zażądać zwrotu towaru z zastrzeżeniem prawa własności i uznać wszystkie inne roszczenia wobec Kupującego za wymagalne. Wpływające płatności są zawsze zaliczane na poczet najstarszej wierzytelności zgodnie z § 366 ust. 2 BGB.
 7. Kupujący może dokonać potrącenia z roszczeń sprzedawcy o zapłatę ceny kupna lub dochodzić prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy roszczenie wzajemne kupującego jest bezsporne lub istnieje prawomocny tytuł własności. Ograniczenie to nie dotyczy roszczeń kupującego z tytułu wad wynikających z tego samego stosunku umownego, co roszczenie sprzedającego o zapłatę.
 8. Kupujący ponosi wszelkie opłaty, koszty i wydatki poniesione przez sprzedającego lub osobę trzecią, na którą kupujący scedował roszczenie, wynikające z i związane ze skutecznym postępowaniem windykacyjnym.

Sekcja 4 Przepisy końcowe
§ 15 Wybór prawa i miejsca jurysdykcji

 1. Niniejsze OWS oraz stosunek umowny pomiędzy zentrada a kupującym podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu z wyłączeniem jednolitego prawa międzynarodowego, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 2. Wyłączną - również międzynarodową - właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego jest siedziba firmy zentrada w Würzburgu. zentrada jest jednak również we wszystkich przypadkach uprawniona do złożenia pozwu w miejscu wykonania zobowiązania dostawy zgodnie z niniejszymi OWH lub wcześniejszym indywidualnym porozumieniem lub w ogólnej właściwości miejscowej kupującego. Nadrzędne przepisy ustawowe, w szczególności dotyczące wyłącznej jurysdykcji, pozostają nienaruszone.
 3. Wszelkie zmiany lub anulowanie poszczególnych postanowień niniejszych OWH nie wpływają na ważność pozostałych postanowień. To samo dotyczy sytuacji, w której jedno z powyższych postanowień okaże się nieważne. 

(Wersja oryginalna w języku niemieckim i prawnie wiążąca tylko w języku oryginalnym)

Status Maj 2021 r.

Fair Trade Policy
Lub
Oświadczenie o ochronie danych osobowych