Nasze standardy wzajemnego zaufania w krajowych i międzynarodowych transakcjach hurtowych

Realizacja zamówień hurtowych przez Internet przynosi korzyści wszystkim stronom transakcji handlowej.
Zentrada łączy dużą ilość kupców z wiodącymi dostawcami towaru z całej Europy. Problemy i zakłócenia w handlu hurtowym nie mogą zostać w pełni wyeliminowane i są nam dobrze znane zarówno na płaszczyźnie krajowej jak i transgranicznej. Wypracowane zasady Fair Trade Policy potwierdziły swoje zastosowanie w setkach tysięcy transakcji handlowych zrealizowanych od roku 2012 poprzez TradeSafe. Prosimy o zwrócenie uwagi na 6 podstawowych zasad, które są naszą obietnicą wywiązania się zawieranych umów kupna-sprzedaży oraz podstawą dla "fair play" w realizacji zamówień hurtowych B2B na zentrada.

LogowaniePrzeczytaj spis zasad

Fair Trade Policy

Nawet jeżeli współpracujesz z dużą ilością dostawców to wszystkie płatności i fakturowania odbywają się poprzez zentrada. Możliwość skorzystania z Trouble i Service Tickets oraz Account Teams w 7 krajach i 10 językach europejskich dają Ci niezbędny serwis i poczucie bezpieczeństwa dla europejskich zamówień w zakupie hurtowym bez jakichkolwiek ograniczeń wielkościowych z jednymi, centralnym zestawieniem Ogólnych Warunków Umów i jednym standardowym zapewnieniem poziomu świadczonych usług.

R1 - Wiążący charakter opisów oraz udzielanych informacji.

Udokumentowane opisy oraz informacje dotyczące jakości, funkcjonalności, faktycznego stanu technicznego, dostępnych zasobów magazynowych, czasu i kosztów dostawy towaru są częścią umowy i nie mogą utracić ważności poprzez zapisy zawarte w Ogólnych Warunkach Umów jakiejkolwiek ze stron transakcji handlowej. Wyjątek stanowi oferta marketingowa "bezpłatnej dostawy" w przypadku spedycji towaru do terenów objętych specjalnymi taryfami cennika spedycyjnego jak np. tereny wysokogórskie lub wyspy. W tym przypadku dostawca sporządzając ofertę ma prawo do wycofania się z oferty bezpłatnej dostawy i naliczenia dodatkowego kosztu dostawy.

R2 - Termin dostawy

Termin dostawy jest rozumiany jako termin otrzymania towaru przez kupującego. Jego interpretacja nie sprowadza się do ustalenia konkretnej daty czy godziny dostarczenia towaru, lecz do ustalenia terminu docelowego, kiedy to kupujący najpóźniej otrzyma zamówiony towar.  Opóźnienia nie stanowią podstawy do reklamacji, jeżeli ich długość i częstotliwość w rażący sposób nie przekraczają ogólnie przyjętych norm w handlu. Powyższe nie dotyczy sytuacji kiedy strony ustaliły i potwierdziły konkretny termin dostawy. Jeżeli dostawca towaru nie podaje terminu dostawy, przyjmowana jest ogólna dostępność towaru oraz normalny, krótkoterminowy czas dostawy. Odpowiedzialność za dostawę do czasu pierwszej próby dostarczenia przesyłki spoczywa po stronie dostawcy, który to zlecił dostawę firmie wysyłkowej. Przy przekroczeniu terminu dostawy o 5 dni roboczych i terminowym upomnieniu dostawcy przyjmowane jest niewywiązanie się z umowy kupna / sprzedaży towaru.

R3 - Cechy produktu

Jeżeli w opisie oferty nie jest wyraźnie inaczej zaznaczone to zentrada gwarantuje wyłącznie nowe, oryginalnie zapakowane i pełnowartościowe produkty, które w 100% odpowiadają opisom i zdjęciom umieszczonym w ofercie. To samo dotyczy ofert produktów mieszanych, tzw mix-oferty. Kupujący musi zostać zawsze poinformowany o występowaniu możliwych odchyleń od opisów produktów. Pouczenie to musi być umieszczone w treści oferty lub opisie oferowanego produktu.

R4 - Produkty markowe, licencyjne, objęte patentami, produkty o zastrzeżonym wzornictwie i prawo do ich odsprzedaży

Publikując ofertę na zentrada i oferując realizację zamówienia poprzez TradeSafe, dostawca potwierdza oryginalność oferowanego produktu oraz posiadane przez siebie prawa do odsprzedaży danego produktu na terenie krajów w których oferta produktu pojawiła się na zentrada. Ponadto dostawca potwierdza również prawo do odsprzedaży towaru z oferty na terenie działalności nabywcy. Jeżeli oferowany towar jest obarczony ograniczeniami dotyczącymi dalszej odsprzedaży, informacja ta musi zostać zawarta w opisie produktu. Towar oferowany na zentrada spełnia wymogi dopuszczenia do handlu obowiązujące w Unii Europejskiej. Specjalne wymogi (np. dot. gospodarki odpadami) , dopuszczenia do rynku, certyfikaty obowiązujące wyłącznie w kraju kupującego są do spełnienia przez kupującego.

R5 - Handel pomiędzy podmiotami gospodarczymi

Zentrada, TradeSafe oraz dostawcy towaru wychodzą zawsze z założenia, iż stronę nabywająca towar stanowią wyłącznie osoby lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a zakup towaru przeznaczony jest wyłącznie na cele gospodarcze. W związku z powyższym, każda forma zastosowania przepisów konsumenckich: krajowych, zagranicznych lub europejskich będzie przez zentrada odrzucana. Dokonując rejestracji w zentrada.network kupujący potwierdza swój status osoby lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oraz korzystanie z serwisu wyłącznie w celach gospodarczych.

R6 - Koszty transportu i problemy

Przy realizacji transakcji poprzez TradeSafe dostawca zobligowany jest do podania wszystkich kosztów związanych z wysyłką i dostarczeniem towaru do klienta (za wyjątkiem ceł i ich wysokości). Opłaty te naliczane są przez dostawcę przy sporządzaniu oferty poprzez TradeSafe. Dostawca zobowiązany jest do pełnej i terminowej dostawy na podany przez klienta adres dostawy i odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenia powstałe podczas transportu towaru. Pierwsza i druga próba dostarczenia towaru przez firmę spedycyjną lub kurierską nie wiąże się dla klienta z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Po otrzymaniu przesyłki, o ile opakowanie wskazuje na uszkodzenia transportowe, kupujący jest odpowiedzialny za niezwłoczne sprawdzenie towaru względem uszkodzeń transportowych. W przypadku wystąpienia uszkodzeń powiązanych z widocznym, zewnętrznym uszkodzeniem przesyłki kupujący jest zobowiązany do współudziału przy czynnościach zmierzających do uregulowaniu zaistniałych strat w relacji pomiędzy dostawcą, a firmą spedycyjną działającą na zlecenie dostawcy.


TradeSafe, Würzburg, 25 marca 2021
Centrum pomocy
OR
Zasady funkcjonowania