Nasze standardy wzajemnego zaufania w krajowych i międzynarodowych transakcjach hurtowych

Realizacja zamówień hurtowych przez Internet przynosi korzyści wszystkim stronom transakcji. Zentrada łączy olbrzymią ilość handlowców z wiodącymi dostawcami towaru z całej Europy. Problemy i zakłócenia w handlu hurtowym nie mogą zostać w pełni wyeliminowane i są nam dobrze znane zarówno na płaszczyźnie krajowej jak i transgranicznej. Technologia TradeSafe oraz wypracowane zasady Fair Trade Policy potwerdziły swoje zastosowanie w setkach tysięcy transakcji handlowych zrealizowanych od roku 2012. Prosimy o zwócenie uwagi na 7 podstawowych zasad, które są naszą obietnicą wywiązania się z oferowanych usług oraz podstawą dla fair play w realizacji transakcji handlowych B2B na zentrada.

LogowaniePrzeczytaj spis zasad

Fair Trade Policy

Pomimo istnienia wielu europejskich systemów prawnych oraz ogólnej swobody w kreowaniu umów handlowych, TradeSafe stosuje uniwersalne i sprawdzone zasady umożliwiające szybkie i efektywne rozwiązywanie sporów w realizacji zamówień i transakcji handlowych. Zasady te w zastosowaniu orientują się na przedstawionych poniżej regułach.

R1 - Wiążący charakter opisów oraz udzielanych informacji.

Udokumentowane opisy oraz informacje dotyczące jakości, funkcjonalności, faktycznego stanu technicznego, dostępnych zasobów magazynowych, czasu i kosztów dostawy towaru są częścią umowy i nie mogą utracić ważności poprzez zapisy zawarte w Ogólnych Warunkach Umów jakiejkolwiek ze stron transakcji handlowej. Wyjątek stanowi oferta marketingowa "bezpłatnej dostawy" w przypadku spedycji towaru do terenów objętych specjalnymi teryfami cennika spedycyjnego jak np. tereny wysokogórskie lub wyspy. W tym przypadku dostawca sprządzając ofertę ma prawo do wycofania się z oferty bezpłatnej dostawy i naliczenia dodatkowego kosztu dostawy.

R2 - Czas dostawy

Czas dostawy jest rozumiany jako termin otrzymania towaru przez kupującego. Jego interpretacja nie sprowadza się do ustalenia konkretnej daty czy godziny dostarczenia towaru, lecz do ustalenia terminu docelowego, kiedy to kupujący najpóźniej otrzyma zamówiony towar. Opóźnienia nie stanowią podstawy do reklamacji, jeżeli ich długość i częstotliwość w rażący sposób nie przekraczają ogólnie przyjętych granic. Jeżeli oferent towaru nie podaje terminu dostawy, przyjmowana jest ogólna dostępność towaru oraz normalny, krótkoterminowy czas dostawy. Odpowiedzialność za dostawę do czasu pierwszej próby dostaczenia przesyłki spoczywa po stronie sprzedawcy, który to zlecił dostawę firmie wysyłkowej. Przy przekroczeniu terminu dostawy o 5 dni roboczych i terminowym upomnieniu sprzedawcy przyjmowane jest niewywiązanie się oferenta z umowy sprzedaży towaru.

R3 - Cechy produktu

Jeżeli w opisie oferty nie jest wyraźnie inaczej zaznaczone to TradeSafe przyjmuje, iż ofertę stanowią wyłącznie nowe, oryginalnie zapakowane i pełnowartościowe produkty, które w 100% odpowiadają opisom i zdjęciom umieszczonym w ofercie. To samo dotyczy ofert produktów mieszanych. Kupujący musi zostać zawsze poinformowany o występowaniu możliwych odchyleń od opisów produktów. Pouczenie to musi być umieszczone w treści oferty lub opisie oferowanego produktu.

R4 - Produkty markowe i prawo do ich sprzedaży

Publikując ofertę na zentrada i oferując realizację zamówienia poprzez TradeSafe, oferent potwierdza oryginalność oferowanego produktu oraz posiadane przez siebie prawa do odsprzedaży danego produktu markowego na terenie krajów w których oferta produktu pojawiła się na zentrada. Ponadto oferent potwierdza również prawo do handlu oferowanym towarem na terenie działalności jego klientów. Jeżeli oferowany towar jest obarczony ograniczeniami dotyczącymi dalszej odsprzedaży, informacja ta musi zostać zawarta w opisie produktu.

R5 - Handel pomiędzy podmiotami gospodarczymi

Zentrada, TradeSafe oraz oferenci towaru wychodzą zawsze z założenia, iż stronę nabywająca towar stanowią wyłącznie osoby lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a zakup towaru przeznaczony jest wyłącznie na cele gospodarcze. W związku z powyższym, każda forma zastosowania przepisów konsumenckich: krajowych, zagranicznych lub europejskich będzie przez TradeSafe i sprzedawców towaru odrzucona. Dokonując rejestracji w zentrada.network obie strony transakcji potwierdzają swój status osoby lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oraz korzystanie z serwisu wyłącznie w celach gospodarczych.

R6 - Koszty transportu i problemy

Przy zastosowaniu realizacji transakcji za pomocą TradeSafe oferent zobligowany jest do podania wszystkich kosztów związanych z wysyłką i dostarczeniem towaru do klienta (za wyjątkiem ceł i ich wysokości). Opłaty te ściągane są przez oferenta razem w trakcie realizacji zamówienia poprzez TradeSafe.Oferent jest zobowiązany do pełnej i terminowej dostawy na podany przez klienta adres dostawy i odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenia powstałe podczas transportu towaru. Pierwsza i druga próba dostarczenia towaru przez firmę spedycyjną lub kurierską nie wiąże się dla klienta z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Po otrzymaniu przesyłki, o ile opakowanie wskazuje na uszkodzenia transportowe, kupujący jest odpowiedzialny za niezwłoczne sprawdzenie towaru względem uszkodzeń transportowych. W przypadku wystąpienia uszkodzeń powiązanych z widocznym, zewnętrznym uszkodzeniem przesyłki kupujący jest zobowiązany do współudziału przy czynnościach zmierzających do uregulowaniu zaistniałych strat w relacji pomiędzy dostawcą, a firmą spedycyjną działającą na zlecenie dostawcy.

R7 - Gwarancja najniższej ceny BestPrice

Jako wspólnota kupiecka, zentrada reprezentuje interesy swoich użytkowników dokonujących zakup towaru do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Oferenci, którzy zostali dopuszczeni do sprzedaży towaru w zentrada.network zobligowani są do niedyskryminowania członków zentrada zakupujących towar poprzez zentrada&TradeSafe i sprzedaży na takich samych warunkach jak poza systemem zentrada. W szczególności odnosi się to do oferowanych cen w relacjach ilościowych, rabatów, akcji promocyjnych, akcji sezonowych i wyprzedażowych oraz rabatów dla stałych klientów. Wyjątek stanowią jedynie rabaty dla stałych, wcześniejszych klientów, współpracujących z oferentem przed momentem wysłania zapytania ofertowego poprzez TradeSafe.

TradeSafe, Würzburg, listopada 9th, 2013
Centrum pomocy
OR
Zasady funkcjonowania


Trustpilot